Likemannsutvalget

 

Likemannsarbeidet i NFFNF for diagnosegruppene NF1, NF2 og Schwannomatose

Norsk Forening for Nevrofibromatose har i mange år arbeidet for å etablere likemannsordningen i foreningen. Sentralt i Landsstyret er det opprettet et likemannsutvalg som har som oppgave og koordinere og utvikle likemannsarbeidet. Utvalget har som mål å lære opp likemenn til å ivareta medlemmer med respekt, interesse, være medgåer, gi omsorg og finne ut av krisen. Samt lære å gi rom til seg selv som likemann. Likemannarbeidet kan bare utføres av en person som er medlem av organisasjonen og kan være nærmeste pårørende/foreldre eller av den som selv har diagnosen.

Våre ressurser

Likemannsutvalg
Likemenn i alle fylker
Styret
Frambu som kompetansesenter og støttespille
Fagpersoner
Alle engasjerte medlemmer

Hva handler likemannsarbeidet om hos oss?

Være en samtalepartner.
Være en god lytter.
Vise forståelse og bygge tillit.
Møte andre som er i samme situasjon.
Utveksle erfaring: barnehage, skole, ppt, fysioterapi, arbeid etc.
Gi råd og informasjon om rettigheter.
Støtte hverandre.

For hvem er det aktuelt?

For alle med diagnose og deres pårørende.
Likemannsarbeidet – er aktuelt i alle faser i livet for våre medlemmer?
Spesielt viktig i overganger
barnehage – skole
barneskole – ungdomsskole
ungdomsskole – videregående skole
videregående skole – Høyskole/jobb
Ved diagnosefastsettelse, komme hjem for å være behjelpelig med å gi råd om eventuelle hverdagsproblemer.

Medlemmenes situasjon

Usikkerhet og engstelse rundt sykdommens utvikling.
Ensomhet – sterke ønsker om å møte ”likesinnede”.
Møter ikke forståelse for sine problemer.
Diagnosen blir ofte bagatellisert fra venner og nærmeste familie, barnehage og skole.
Fysisk og psykisk sliten.
Dårlig koordinasjon og balanse.

Taushetsplikt

Likemenn må underskrive taushetserklæring på organisasjonens egne skjema. Ved brudd – vil dette medføre ekskludering fra likemannsfunksjon. Ved avvik fra taushetsplikten må likemannen forsikre seg om at medlemmet ønsker dette – Eks. tar ny kontakt før han bruker det. Les mer om taushetsplikt.