Fond

 

Statutter

 1. Norsk Forening for Nevrofibromatose har opprettet et fond via pengegaver og overføringer fra Landsstyret. Formålet er å tildele støtte etter søknad til de medlemmer som omfatter diagnosegruppene nevrofibromatose og schwannomatose.
 2. Fondet kan videreføres med ytterligere pengegaver.
 3. Medlemmene kan søke om støtte til tiltak som gir kompetanseutvikling. Tiltakene skal være konkrete prosjekter eller aktiviteter som er tidsavgrenset og har en klar begynnelse og slutt. Det kan søkes om støtte til kompetanseutvikling som kan føre til økt livskvalitet.
 4. Det nåværende fond kan gi en samlet støtte på inntil kr 5000 pr. år. Dersom fondet videreføres kan dette punktet endres med hensyn til støttebeløp og hyppighet.
 5. Søknadsfristen for støtte er to ganger i året; 31.1. og 31.05.
 6. Søknadene stiles til Fondet i Norsk Forening for Nevrofibromatose v/Berit Valen, Inste Holen 61a, 6011 Ålesund. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av formålet med støtten, støttebeløp og kostnader. [Søknaden kan sendes elektronisk i skjemaet under.]
 7. Søknadene behandles av landsstyret.
 8. En oppstilling over fondsmidler og utdelt støtte legges fram årlig på landsmøte og omtales i NF-nytt.
 9. Endringer i statuttene skal forelegges landsmøte.
 10. Fondet opphører fra det tidspunkt det til enhver tid sittende utvalg bestemmer såfremt det ikke foreligger mer midler til utdeling.
 • Det kan søkes om støtte inntil 5.000 kr hvert år.
 • Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av formålet med støtten og kostnader.